Klachtenregeling en meldcode

Klachtenregeling en meldcode

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde beschikt Wim van den Berg over een aansluiting bij een geschillencommissie waardoor hij tegemoet komt aan de eis zoals die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. Voor het reglement van de Geschillencommissie zie Reglement Geschillencommissie

Indien u klachten hebt omtrent de praktijk van drs. Wim van den Berg, dan kunt u dit aangeven op de website van deze beroepsvereniging.

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Onze Praktijk werkt met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is vastgelegd dat elke organisatie die werkt met volwassenen en kinderen moet werken met een meldcode. De wet is in 2013 ingevoerd en geldt voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Ook Praktijk drs. Wim van den Berg werkt met de Meldcode en heeft daarvoor een document opgesteld waarin staat wie, wanneer, welke stappen zet bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling.

Als een medewerker van de Praktijk een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling volgt deze de voor de meldcode verplichte vijf stappen:

  1. We brengen eerst de signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling in kaart. Dat betekent dat wij aantekeningen zullen maken in het dossier.
  2. We overleggen met collega’s. Zo nodig ook met Veilig Thuis, het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of met een letseldeskundige.
  3. We voeren een gesprek met de patiënt of met de ouders.
  4. We wegen de aard en ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Eventueel overleggen we met Veilig Thuis.
  5. We beslissen: hulp organiseren of melden.

Meer informatie over de wet Meldcode kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid. De Inspectie voor de Gezondheidszorg ziet toe op het gebruik van de meldcode in zorgorganisaties. Op de website staan rapporten van onderzoeken naar het gebruik van de meldcode binnen verschillende organisaties.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond, Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Voor advies en ondersteuning: 0800 – 2000
Veilig Thuis – advies voor professionals: 010-412 81 10
Servicepunt Meldcode en ondersteuning: 010-433 98 89