Algemene voorwaarden

Atlas Zone Therapie
drs. Wim van den Berg
Medisch Centrum Docwerk
De Vloot 206 C
3144 PK Maassluis
KvK nummer 24480403

Behandelovereenkomst

De wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) noemt de rechten en plichten van cliënten.

In de WGBO zijn onder meer de volgende zaken geregeld:

  • recht op informatie
  • toestemmingsvereiste voor een behandeling
  • recht voor de cliënt om het dossier in te zien
  • recht dat de privacy van de cliënt beschermd is
  • plicht om eerlijke en volledige informatie te geven over de problematiek

Wij vragen je op het aanmeldingsformulier om hiervoor te tekenen.

De therapeut heeft de plicht om een dossier bij te houden. Deze gegevens worden bijgehouden zodat de therapie/behandeling zo goed mogelijk aansluit bij je klachten, om de vooruitgang te kunnen zien en die samen te kunnen bespreken.

Daarnaast hebben wij je naam- en adresgegevens, geboortedatum en liefst ook je verzekeringsgegevens nodig om een factuur te maken en je de mogelijkheid te geven om te declareren bij de zorgverzekeraar. Wij zijn verplicht tot geheimhouding van de gegevens in het dossier tenzij je toestemming geeft om informatie te delen met bijvoorbeeld een huisarts of behandelaar, of een verzekeringsarts. Wij houden ons aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Als cliënt kom je uit eigen vrije wil naar ons toe. Wij geven je de best mogelijke zorg vanuit onze deskundigheid en volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging Vereniging Integrale Vitaliteitskunde (VIV). Wij zijn therapeuten, geen artsen en we zijn ingeschreven als Registertherapeut Beroepsbeoefenaar Complementaire Zorg (ingeschreven in het RBCZ-register) en houden ons aan het klacht- en tuchtreglement van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). Als je onverhoopt klachten hebt, is het belangrijk om ons daar op aan te spreken zodat we dit gezamenlijk op kunnen lossen. Lukt dit niet, dan kun je terecht bij TCZ. Hiermee voldoen we aan de wet Wkkgz.

Kosten van de behandeling

Een behandeling bestaat uit twee sessies. De eerste behandeling duurt ongeveer 5 kwartier, en de vervolgbehandeling duurt 3 kwartier (45 minuten). De vervolgbehandeling is een integraal onderdeel van het geheel. Wij geven iedereen alle tijd, dus behandelingen kunnen uitlopen, met als gevolg dat je soms even zult moeten wachten. Een verwijzing van de huisarts is niet nodig.

Volwassenen betalen  € 395,- en kinderen t/m 15 jaar € 295,-.  Indien u prijs stelt op extra behandelingen (“APK”) later, zijn de kosten € 100,- per behandeling.

De kosten voor de behandeling kunnen contant, per pin of met credit card worden voldaan. Het totaal betaalde bedrag wordt verdeeld in twee gelijke bedragen en op twee aparte nota’s gezet.

Mocht bij de eerste sessie blijken dat voor u geen behandeling nodig is, dan wordt het bedrag uiteraard aangepast.

Vergoeding

De kosten voor Atlas Zone Therapie worden vanuit de aanvullende zorgverzekering door veel zorgverzekeringen (gedeeltelijk) vergoed. Wij kunnen hiervoor geen garantie geven.

Rekening

Rekeningen voor de behandeling krijg je mee bij de vervolgsessie of worden op verzoek na de vervolgsessie per mail verstuurd.

Waarnemingsovereenkomst

De Praktijkhouder, Wim van den Berg heeft een wederzijdse  ‘waarnemings-overeenkomst” met zijn collega Jolanda Oosterwolde.  Deze overeenkomst is bedoeld om de continuiteit van de zorg voor de patiënten te garanderen. Mocht één van ons door ziekte of overlijden uitvallen, dan wordt de zorg overgenomen door de ander.

Er wordt aan uitbreiding van de Praktijk gewerkt, zodat ook bij uitvallen van beide bovengenomede personen, de Praktijk gewoon door kan gaan. De medische dossiers blijven in vertrouwde handen bij ziekte of overlijden van één van ons. Bij het onverhoeds wegvallen van beide, zullen de medische dossiers moeten worden overgedragen aan de VIV, onze beroepsvereniging.

Met jouw akkoord deze algemene voorwaarden realiseer je je dat er geen sprake is van een resultaatsverplichting, maar van een inspanningsverplichting van de zijde van Wim van den Berg en Jolanda Oosterwolde.

Je realiseert je dat je op basis van alle gekregen informatie tot een weloverwogen besluit bent gekomen om een behandeling te willen ondergaan. 

Verhindering

Indien je verhinderd bent kun je kosteloos alleen telefonisch annuleren tot 24 uur voor de afgesproken tijd via de afsprakenlijn 06 – 426 796 38 (geen SMS of WhatsApp) of per e-mail via info@atlaszone.nl Bij afmelding binnen 24 uur, of bij het niet nakomen van de afspraak, brengen wij € 50,- in rekening.ku